Vedtægter for musikforeningen Pladeselskab dk


§1

Navn

 
 1. Foreningens navn er "Pladeselskab dk" og er registreret med CVR/SE-nummer 34 50 68 33..
 2. Foreningen er hjemmehørende i Billund Kommune og har til huse på sekretariatets adresse, p.t. Stakrogevej 80, 7260 Sdr. Omme.

§2

Formål

 

Foreningens formål er at drive musikvirksomhed, i særlig grad følgende:

 • Udgivelser gennem foreningens netværk, specielt på internettet.
 • Studiearbejde med brug af foreningens eller medlemmernes eget udstyr.
 • Kurser med intern eller ekstern kursusledelse.
 • Samråd, hvor medlemmerne kan komme til at dele kompetencer og udveksle ideer.
 • Arrangementer med særlig vægt på medlemmernes egne værker.
Foreningens aktiviteter henvender sig i første række til unge kunstnere, begyndere såvel som øvede, der ikke ad anden vej har kunnet eller villet markere sig med deres kunnen.


§3

Medlemmer

 
 1. A-medlemskab indebærer aktiv deltagelse i foreningens drift og giver 1 stemme på generalforsamlingen.
 2. B-medlemskab giver adgang til foreningens tilbud med rabat i forhold til ikke-medlemmer. Der er adgang til generalforsamlingen uden stemmeret.

§4

Kontingent

 

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen medens opkrævningsformen fastsættes af bestyrelsen.§5

Udelukkelse

 
 1. Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 3 måneder efter forfald, kan bestyrelsen med 8 dages varsel udelukke medlemmet, indtil restancen er betalt.
 2. Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

§6

Foreningens ledelse

 
 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der skal være på minimum 3 medlemmer. Denne bestyrelse leder foreningen indtil næste generalforsamling.
 2. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.
 3. Generalforsamlingen vælger revisorer efter behov.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal – heriblandt formanden – er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 5. Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.
 6. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det skønnes nødvendigt.

§7

Regnskab

 

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.§8

Forpligtelser

 

For foreningens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget personligt ansvar for foreningens forpligtelser.


OBS. Man skal som forening være opmærksom på, at forholdet vedrørende foreningens forpligtelser sættes ud af kraft, såfremt bestyrelsen eller andre, der tegner foreningen personligt, kautionerer for kassekredit eller lån i bank eller andet pengeinstitut.§9

Revision

 
 1. Regnskabet revideres af den af den ordinære generalforsamling valgte revisor.
 2. Der vælges evt. tillige en revisorsuppleant.

§10

Generalforsamling

 
 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
 3. Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens website eller ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.
 4. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
 5. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen foregå skriftligt, når mindst 10% af de fremmødte forlanger dette.
 6. Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
 7. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
 8. Stemme kan ikke afgives ved fuldmagt.
 9. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som minimum følgende
  1. Formanden byder velkommen.
  2. Formanden leder valget af dirigent.
  3. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlighed.
  4. Valg af stemmetællere.
  5. Formandens beretning oplæses.
  6. Regnskab og evt. budget forelægges.
  7. Indkomne forslag behandles og sættes til afstemning.
  8. Fastsættelse af kontingent.
  9. Valg til bestyrelsen.
  10. Eventuelt.
 10. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 11. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 25% af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom.

§11

Vedtægtsændringer

 

Ved vedtægtsændringer skal minimum 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.§12

Foreningens opløsning

 
 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.
 2. Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
 3. Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og ugdomsarbejdet i kommunen.